Spis treści

 

Niniejsze usługi skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców działających pod każdą przewidzianą formą prawną, tj. do:

osób fizycznych,osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,, spółek osobowych (cywilnych, jawnych, komandytowych) oraz spółek kapitałowych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych),
fundacji i stowarzyszeń.

 

Prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe obejmuje:

podatki dochodowe (CIT, PIT),
podatek od towarów i usług (VAT) w tym m.in.
przygotowywanie wniosków o zwrot    
podatku VAT   dla   nierezydentów,
podatki lokalne (m.in. podatek od nieruchomości,
podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych),
podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
zagadnienia związane ze stosowaniem międzynarodowych umów o unikaniu  podwójnego  opodatkowania,
 

Doradztwo podatkowe obejmuje w szczególności:

stały nadzór podatkowy polegający na udzielaniu szybkich odpowiedzi podatkowych w rozmowie telefonicznej/emailu na pytania Klienta,
sporządzanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych które przekraczają zakres stałego nadzoru,
dokonywanie analizy podatkowej umów,
dokonywanie optymalizacji podatkowej,
sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
szkolenia wewnętrzne pracowników,
dokonywanie audytów podatkowych.

Postępowania podatkowe

sporządzanie pism i wniosków, odwołań, zażaleń w postępowaniu podatkowym,
udział w postępowaniach w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób trzecich i następców prawnych,
udział w postępowaniu o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 pomoc prawna w trakcie kontroli podatkowej,
zastępstwo przed organami podatkowymi, celnymi, administracyjnymi (Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa),
Postępowanie odwoławcze przed organami podatkowymi II instancji,

Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA).


Obsługa cywilnoprawna przedsiębiorców (prawo cywilne, prawo gospodarcze)

bieżąca obsługa przedsiębiorców;
kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i  przekształceń spółek handlowych,
obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
przygotowywanie uchwał i protokołów organów,
zwoływanie zebrań i zgromadzeń,
przygotowywanie i analiza prawna statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców,
przygotowywanie i analiza prawna umów, m. in. umów dotyczących: obrotu wierzytelnościami (cesja, zmiana wierzyciela lub dłużnika), tworzenia podmiotów gospodarczych (umowy założycielskie), przedsiębiorstwa (zbycie przedsiębiorstwa, oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania), przedstawicielstwa i pośrednictwa gospodarczego, współpracy (koordynacja, kooperacja), obrotu towarowego (sprzedaż, dostawa), transportu (przewóz, spedycja, czarter), inwestycji budowlanych, oraz innych z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa (np. umów leasingu, najmu, dzierżawy) + z reprezentacją w negocjacjach dotyczących ww. umów;
doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań umownych, zabezpieczających interesy Klienta,
nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów,
zabezpieczanie wykonania umów (zastaw, poręczenie, hipoteka, weksel);
przygotowywanie porozumień, ugod, listów intencyjnych,
windykacja należności,
reprezentowanie dłużników w postępowaniach ugodowych z wierzycielami, celem restrukturyzacji ich zadłużeń, reprezentowanie dłużnika w sprawach sądowych,
doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających ze stosunków cywilnych pomiędzy podmiotami.

Prawo pracy

doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających ze stosunku pracy,
kształtowanie relacji pomiędzy pracownikiem i związkami zawodowymi a pracodawcą w zakresie indywidualnym i zbiorowym,
przygotowywanie umów o pracę, dzieło i zlecenie, agencji, kontraktów menedżerskich, zakazu konkurencji i obowiązku zachowania tajemnicy, odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone, zbiorowych układów pracy, regulaminów pracy i wynagrodzeń, 
współpracę z związkami zawodowymi, radami pracowników.

Prawo administracyjne

doradztwo (stały nadzór oraz sporządzanie opinii) w zakresie bieżących problemów wynikających z kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej, 
dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych niezgodnymi z prawem działaniami organów administracji państwowej i samorządowej.

Postępowania sądowe

sądowe, cywilne i gospodarcze we wszystkich  instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, w szczególności w sprawach związanych z realizacją umów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej,  
egzekucyjne, zabezpieczające, upadłościowe i naprawcze,
z zakresu prawa pracy.

Prawo spółdzielcze

tworzenie statutów oraz wewnętrznych aktów spółdzielni,
wydawanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron w sporach pomiędzy członkiem spółdzielni a spółdzielnią,
opiniowanie umów o budowę lokalu oraz o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI PRAWNE

Kancelaria Radcy Prawnego Marlena Kucińska oferuje Klientom stałą obsługę prawną, bowiem taka obsługa pozwala na poznanie specyfiki działalności Klienta i zagadnień branżowych z nią związanych, a także organizacji przedsiębiorstwa Klienta. Powyższe wpływa na efektywniejsze dostosowanie świadczenia pomocy prawnej do realiów działania Klienta.
Stała obsługa prawna to pozostawanie w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, co nie zawsze jest możliwe przy zleceniach doraźnych. Szczegółowe procedury współpracy w ramach stałej obsługi prawnej (środki komunikacji, forma i czas realizacji zleceń, dyżury w siedzibie Klienta) ustalane są indywidualnie z Klientem. Rozliczenie stałej obsługi prawnej następuje za okresy miesięczne, w oparciu o jeden z trzech niżej wymienionych wariantów.
Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant rozliczeń, doliczane są koszty, ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zlecenia (koszty dojazdów, noclegów itp.)

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy radcy prawnego.

Podstawą do rozliczenia kosztów zlecenia jest zestawienie czasu pracy za okres realizacji zlecenia.


Stawka godzinowa z limitem godzin

Wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy radcy prawnego.
Świadczenie pomocy prawnej, w wymiarze, przekraczającym limit godzin, objęty ryczałtem, rozliczane jest według stawki godzinowej.
Podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy, przy czym jeżeli rzeczywista ilość godzin pracy nie przekroczy ilości, objętej ryczałtem, zestawienia nie doręcza się.

Stawka godzinowa bez limitu godzin

Wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości - jest to forma rozliczeń, przeznaczona dla Klientów o stałym zapotrzebowaniu na usługi prawnicze.