Spis treści

Obsługa cywilnoprawna przedsiębiorców (prawo cywilne, prawo gospodarcze)

bieżąca obsługa przedsiębiorców;
kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i  przekształceń spółek handlowych,
obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
przygotowywanie uchwał i protokołów organów,
zwoływanie zebrań i zgromadzeń,
przygotowywanie i analiza prawna statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców,
przygotowywanie i analiza prawna umów, m. in. umów dotyczących: obrotu wierzytelnościami (cesja, zmiana wierzyciela lub dłużnika), tworzenia podmiotów gospodarczych (umowy założycielskie), przedsiębiorstwa (zbycie przedsiębiorstwa, oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania), przedstawicielstwa i pośrednictwa gospodarczego, współpracy (koordynacja, kooperacja), obrotu towarowego (sprzedaż, dostawa), transportu (przewóz, spedycja, czarter), inwestycji budowlanych, oraz innych z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa (np. umów leasingu, najmu, dzierżawy) + z reprezentacją w negocjacjach dotyczących ww. umów;
doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań umownych, zabezpieczających interesy Klienta,
nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów,
zabezpieczanie wykonania umów (zastaw, poręczenie, hipoteka, weksel);
przygotowywanie porozumień, ugod, listów intencyjnych,
windykacja należności,
reprezentowanie dłużników w postępowaniach ugodowych z wierzycielami, celem restrukturyzacji ich zadłużeń, reprezentowanie dłużnika w sprawach sądowych,
doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających ze stosunków cywilnych pomiędzy podmiotami.