Spis treści

Prawo pracy

doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających ze stosunku pracy,
kształtowanie relacji pomiędzy pracownikiem i związkami zawodowymi a pracodawcą w zakresie indywidualnym i zbiorowym,
przygotowywanie umów o pracę, dzieło i zlecenie, agencji, kontraktów menedżerskich, zakazu konkurencji i obowiązku zachowania tajemnicy, odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone, zbiorowych układów pracy, regulaminów pracy i wynagrodzeń, 
współpracę z związkami zawodowymi, radami pracowników.