Spis treści

Prawo administracyjne

doradztwo (stały nadzór oraz sporządzanie opinii) w zakresie bieżących problemów wynikających z kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej, 
dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych niezgodnymi z prawem działaniami organów administracji państwowej i samorządowej.