Jeśli organ podatkowy chce zabezpieczyć wykonanie zobowiązania podatkowego i ustanowić hipotekę przymusową, podatnik musi ujawnić nieruchomości, które mogą być jej przedmiotem.

Organ podatkowy ma wiele możliwości zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych przez podatnika. Jednym z nich jest ustanowienie hipoteki przymusowej.

  

Marlena Kucińska, aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszona w Consortio LEX), wyjaśnia, że hipoteką przymusową mogą być obciążone wszystkie nieruchomości podatnika, płatnika, inkasenta, wspólnika spółki cywilnej, następcy prawnego czy też osób trzecich.

 

- Ujawnienia nieruchomości dokonuje się w formie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

 

Zwraca uwagę, że wzór oświadczenia (ORD-H) określa rozporządzenie ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej (Dz.U. z 2005 r. nr 165, poz. 1372).

 

- We wzorze uwzględniono m.in. dane identyfikujące osobę składającą oświadczenie, rodzaj, miejsce położenia i powierzchnię nieruchomości - wyjaśnia Marlena Kucińska.

 

We wzorze oświadczenia należy też podać numer księgi wieczystej lub numer zbioru dokumentów oraz ewentualne obciążenia (o ile istnieją).

 

 

 

Magdalena Majkowska

 

 

 

źródło: Gazeta Prawna z 29 maja 2007 r.