Podatnicy zyskają prawo do korekty deklaracji podatkowych po kontroli skarbowej.

O skorzystaniu z nowego uprawnienia trzeba poinformować organ w ciągu trzech dni.

Dopuszczalne będzie poprawianie wszystkich rozliczeń podatkowych .

 

zmiana prawa

 

Podatnicy będą mogli korygować deklaracje po doręczeniu protokołu kontroli. Wszystko dzięki zmianom w ustawie o kontroli skarbowej. Przepisy ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw zaczną wkrótce obowiązywać. Tekst ustawy podpisał już prezydent, teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od ich publikacji, czyli jeszcze w tym roku.

 

Nowe uprawnienie…

 

Do tej pory podatnicy, u których kontrola podatkowa była prowadzona przez pracowników urzędu skarbowego i tych, do których zawitał urząd kontroli skarbowej, byli odmiennie traktowani. Ci, u których prowadzona była kontrola skarbowa, nie mogli korygować deklaracji.

 

- Gdy kontrolę przeprowadzał urząd kontroli skarbowej i wykrył nieprawidłowości, podatnik musiał czekać, aż jego rozliczenia zostaną skorygowane przez ten urząd w formie decyzji podatkowej, przez co narażał się na odpowiedzialność karną skarbową, a w przypadku VAT na 30-proc. sankcję - podkreśla Tomasz Rolewicz, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

 

Teraz podatnik zyska możliwość korekty również po kontroli skarbowej. Będzie miał na to 14 dni od momentu doręczenia protokołu kontroli.

 

- Zmiany w ustawie wprowadzające możliwość korygowania deklaracji po doręczeniu podatnikowi protokołu kontroli oceniam pozytywnie - twierdzi Alicja Sarna, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

 

- Wprowadzenie tego przepisu z pewnością spotka się z pozytywnym odbiorem wśród przedsiębiorców - dodaje Marlena Kucińska, aplikant radcowski w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy zrzeszonej w Consortio Lex. Jej zdaniem 14-dniowy termin ma dać przedsiębiorcy możliwość zapoznania się z treścią protokołu kontroli i podjęcia decyzji o złożeniu korekty.

 

Nawet jeśli podatnik z opóźnieniem zawiadomi organ o złożonej korekcie, nie będzie podlegał karze za uchybienia, które sam skorygował

 

…i nowe obowiązki

 

Tomasz Rolewicz zwraca uwagę, że protokół z kontroli skarbowej, w przeciwieństwie do kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy, zawiera prawną ocenę rozliczeń podatnika.

 

Znając zarzuty organu kontroli skarbowej, podatnikowi łatwiej będzie podjąć decyzję o skorygowaniu deklaracji. Zwłaszcza że będzie mógł skorygować swoje rozliczenia we wszystkich podatkach.

 

Podatnik będzie miał 3 dni na poinformowanie organów kontroli skarbowej o fakcie złożenia korekty deklaracji podatkowej.

 

- Regulacje te mają przeciwdziałać niezasadnemu podejmowaniu przez organy kontroli skarbowej dalszych czynności związanych z określeniem zobowiązania podatkowego, w sytuacji gdy podatnik dokonał korekty odpowiedniej deklaracji - tłumaczy Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Baker & Mckenzie.

 

Podobnie uważa Tomasz Rolewicz. Jego zdaniem deklaracje korygujące podatnik składa do innego organu, tj. urzędu skarbowego, niż urząd kontroli skarbowej, który kontrolę prowadził. Ten ostatni musi być poinformowany o korekcie, tak by mógł uwzględnić tę okoliczność przy dalszym postępowaniu, np. umarzając je.

 

Ekspertów dziwi jednak nałożenie podwójnego obowiązku informowania o korekcie (zarówno podatnika, jak i organ podatkowy, do którego składana jest korekta). Ich zdaniem 3-dniowy termin ma charakter instrukcyjny.

 

- Niedotrzymanie trzydniowego terminu nie powinno wywołać żadnych negatywnych skutków dla podatnika w zakresie skuteczności korekty - mówi Alicja Sarna.

 

Organ wie lepiej

 

Eksperci nie są jednak przekonani, czy tak samo 3-dniowy termin będą traktowały organy kontroli skarbowej. Może się zdarzyć, że organy pokuszą się o zakwestionowanie skuteczności dokonanej korekty w przypadku przekroczenia terminu. Lepiej zatem - co podkreślają eksperci - zachować ostrożność i udzielić organom kontroli skarbowej informacji o korekcie deklaracji podatkowej niezwłocznie po jej dokonaniu z zachowaniem terminu.

 

Doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy Andrzej Nikończyk zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. Odmienne uregulowanie zasad dokonywania korekty po kontroli prowadzonej przez urząd kontroli skarbowej i urząd skarbowy spowoduje, że w VAT po kontroli prowadzonej przez urząd kontroli skarbowej korekta będzie dopuszczalna, a po prowadzonej przez urząd skarbowy nadal nie.

 

źródło: Gazeta Prawna z dnia 18 października 2006r.

 .