UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

 

 

zawarta dnia w pomiędzy:

 

1. Panem/nią , zamieszkałym/ą w , przy ul. , legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ;

 

2. Panem/nią , zamieszkałym/ą w , przy ul. , legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ;

 

3. Panem/nią , zamieszkałym/ą w , przy ul. , legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ;

 

zwanymi dalej Wspólnikami, o następującej treści:

 

§ 1

 

Wspólnicy zgodnie oświadczają, iż w dniu podpisania niniejszej umowy zawiązują Spółkę, której przedmiotem działalności jest .

 

§ 2

 

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą .

 

§ 3

 

Siedzibą Spółki jest . Działalność Spółki będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

 

Wspólnicy zobowiązują się wnieść w formie wkładów :

 

 

 

1.      Wspólnik , wartość wkładu wnosi ;

 

 

 

2. Wspólnik , wartość wkładu wnosi ;

 

 

 

3. Wspólnik ,wartość wkładu wnosi .

 

§ 5

 

Udziały poszczególnych Wspólników w Spółce wynoszą:

 

 

 

Wspólnik - %

 

 

 

Wspólnik - %

 

 

 

Wspólnik - %

 

§ 6

 

Spółka zostaje zawarta na czas nie określony.

 

 

 

(lub)

 

 

 

określony do dnia .

 

 

 

§ 7

 

Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu.
Zobowiązania lub wydatki o wartości wyższej od kwoty zł (słownie: ) uznaje się zaprzekraczające zakres zwykłego zarządu.
Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest uchwała Wspólników.

 

§ 8

 

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach w częściach proporcjonalnych do wielkości udziałów.

 

§ 9

 

Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podział zysków następuje na podstawie uchwały Wspólników, w terminie od dokonania rozliczenia za rok ubiegły.

 

§ 10

 

Wspólnik ma prawo wypowiedzenia udziału w Spółce na przed końcem roku obrachunkowego.

 

§ 11

 

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

 

 

 

§ 12

 

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd . 

 

§ 13

 

 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14

 

Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdego ze Wspólników.

 

 

 

Podpisy wspólników:

 

 

 

1. _______________

 

 

 

2. _______________

 

 

 

3. _______________