UMOWA UŻYCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

zawarta dnia w pomiędzy:

 

Panem/ią

 

,

 

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)

(lub)

z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

reprezentowaną przez:

1. ,

 

2. ,

zwanym dalej: "Użyczającym"

a Panem/ią,

 

1.

 

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

(lub)

z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

 

reprezentowaną przez:

 

1. ,

 

2. ,

zwanym dalej: "Biorącym do używania".

§ 1

Użyczający oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nr położonego w przy ul. , składającego się z , o łącznej powierzchni m2

§ 2

Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu, a Biorący przyjmuje do używania przedmiot użyczenia określony w § 1, zwany dalej Lokalem, na czas oznaczony od dnia roku do dnia roku

(lub)

na czas nie oznaczony.

§ 3

Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

§ 4

Biorący do używania zobowiązuje się do używania Przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie.

Biorącemu do używania nie wolno oddawać Lokalu do korzystania innym osobom

§ 5

Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania Lokalu w stanie niepogorszonym.

§ 6

Biorący do używania zobowiązuje się płacić jedynie czynsz administracyjny, w wysokości określonej w zawiadomieniach administracji budynku, w którym znajduje się użyczany Lokal.

Ponadto Biorący do używania zobowiązuje się ponosić opłaty za energię elektryczną, gaz, opłaty komunalne

oraz opłaty za używanie telefonu.

§ 7

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując okres wypowiedzenia.

§ 8

Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania używa Lokal niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia niniejszej umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd .

§ 10

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze stron.

 

 

 

________________                     ________________

 

Użyczający                                   Biorący do używania