UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI

 

 

 

 

 

Zawarta w dniu .......................................... w ..............................

 

pomiędzy ........................................ z siedzibą w ...............................................

 

reprezentowanym przez ................................................................,

 

a ....................................................... z siedzibą w ...................................................

 

reprezentowanym przez .............................................................

 

zwanymi w treści umowy Stronami o następującej treści:

 

 

 

 

 

§1

 

......................................................... jest właścicielem .................................................................................

 

o wartości ......................................................................................................................................................

 

 

 

......................................................... jest właścicielem .................................................................................

 

o wartości .....................................................................................................................................................

 

 

 

§2

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zamiany w ten sposób, że ...........................................

 

przenosi prawo własności ........................................... na .................................................. natomiast .......................................... przenosi prawo własności .......................................... na ................................

 

.................................

 

2. Wraz z przedmiotami zamiany Strony umowy przekazują sobie wzajemnie dokumenty związane z zamienianymi rzeczami.

 

3. Wydanie przez Strony rzeczy nastąpi w dniu ...........................................................................................

 

 

 

 

 

§3

 

Każda ze stron oświadcza, że przedmioty zamiany stanowią wyłączną jej własność nie obciążoną

 

prawami osób trzecich.

 

 

 

 

 

§4

 

Tytułem różnicy wartości przedmiotu, ................................. dokona dopłaty kwoty ....................................

 

na rzecz ............................................ w terminie do .....................................................................................

 

 

 

 

 

§5

 

Koszty związane z niniejszą umową ponoszą Strony po połowie.

 

 

 

 

 

§6

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

§7

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

Strona                                                                    Strona

 

.........................................                                             .....................................