Umowa darowizny kwoty pieniężnej (z poleceniem)

 

 

 

 

 

Zawarta w Warszawie dnia ..........................................

 

pomiędzy:

 

.........................................., zam. w...........................................,

 

legitymującym się dowodem osobistym...........................................,

 

zwany w dalszej części umowy Darczyńcą

 

a:

 

.................................................., zam. w.....................................,

 

legitymującym się dowodem osobistym...........................................,

 

zwaną w dalszej części umowy Obdarowanym

 

 

 

§ 1

 

1. Darczyńca oświadcza, że daruje obdarowanemu kwotę pieniężną ........................ złotych, a Obdarowany oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje.

 

2. Darczyńca zobowiązuje Obdarowaną do przeznaczenia przedmiotu darowizny na ........................................................................

 

 

 

§ 2

 

Podpisując umowę, Obdarowany kwituje odbiór przedmiotu darowizny

 

 

 

§ 3

 

Darczyńca oświadcza, iż jest to pierwsza darowizna, którą czyni na rzecz Obdarowanego

 

§ 4

 

Obdarowany zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z niniejszą darowizną.

 

§ 5

 

Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.

 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Darczyńcy i jednym dla Obdarowanemu.

 

 

 

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

 

 

  

DARCZYŃCA                 OBDAROWANY

 

…………………..               .…………………………...