PEŁNOMOCNICTWO

 

                                               OGÓLNE

 

Ja, niżej podpisany, ……………………..,

 

Działając w imieniu …………………………..

 

Z siedzibą w ……………….

 

Udzielam niniejszym

 

………………………………………………………

 

pełnomocnictwa do występowania w imieniu ……………………..

 

z siedzibą w ……………………

 

we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością,

 

a w szczególności do występowania w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych,

 

administracyjnych i arbitrażowych.

 

 

 

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 


 

 

                                        ______________________

 

                                          ………………………………..