………………………………… r.

 

 

 

                    PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE

 

 

 

Ja, niżej podpisany, ………………………, niniejszym udzielam

 

 

 

radcy prawnemu …………………………………

 

 

 

pełnomocnictwa do zastępowania mnie przed Sądem ……………………….,

 

 

 

w sprawie o zapłatę, z powództwa ………………………..

 

 

 

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Niniejszym, oświadczam w trybie art. 89 § 3 kpc, iż nie pozostaję w stosunku pracy z żadnym podmiotem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------

 

Radca prawny………………