……………… (data wystawienia pełnomocnictwa) r.

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO

DO PROWADZENIA SPRAWY ROZWODOWEJ

 

Ja, niżej podpisany, …………………….. (imię i nazwisko mocodawcy), działając w imieniu własnym udzielam niniejszym

 

……………………………………………………… (imię i nazwisko pełnomocnika)

 

pełnomocnictwa do występowania w moim imieniu w sprawie o rozwód.

 

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

 

 ...............................................

______________________