UMOWA LEASINGU

 

zawarta w dniu ............... w .............................. pomiędzy ......................... z siedzibą w .............................. przy ul. ......................... dla której Sad Rejestrowy w ………….. prowadzi akta pod numerem KRS ………….w imieniu której działają:

…………………………………….

……………………………………..

zwanym w treści Leasingodawcą,

a

…………………........... z siedzibą w ....... przy ul. ............ dla której Sąd Rejestrowy w ………… prowadzi akta pod numerem KRS ………………..w imieniu której działają: ...............................................

…………………………………

zwanym w treści umowy Leasingobiorcą następującej treści:

                                                        § 1

Przedmiotem umowy jest .................. będące własnością Leasingodawcy.

                                                         § 2

1. Leasingodawca zobowiązuje się do przekazania Leasingobiorcy przedmiotu umowy do używania i pobierania pożytków.

2. Przejęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego z udziałem przedstawicieli obu stron.

3. Przedmiot umowy pozostaje przez cały czas jej trwania własnością Leasingodawcy.

                                                          § 3

Wartość przedmiotu umowy wynosi ........................ zł. (słownie ………………...... zł.).

                                                         § 4

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia ………….. .....

                                                         § 5

1.      Umowy jest odpłatna.

2.      Należność za korzystanie z przedmiotu umowy Leasin-gobiorca będzie uiszczał w postaci rat kapitałowych i opłat dodatkowych.

3.      Rata kapitałowa jest to część wartości przedmiotu umowy, określonej w §3, którą otrzymuje się dzieląc tę wartość przez liczbę liczba lat, na jaką zawarta została umowa. Tak więc rata kapitałowa wynosi ............ zł. (słownie ...................................... zł.).

4.      Opłaty dodatkowe oblicza się przy zastosowaniu aktualnej stopy oprocentowania kredytu ......................... Podstawę naliczania tych opłat stanowi wartość netto przedmiotu umowy tj. ta część wartości określonej w §3, która nie została spłacona w formie rat kapitałowych.

                                                      § 6

Jedna rata kapitałowa oraz opłata dodatkowa obliczona wg zasad określonych w §5 pkt 3. jest wpłacana rocznie na rachunek Leasingodawcy w terminie ................ dni po upływie każdego roku używania przedmiotu umowy.

                                                       § 7

Leasingobiorca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem umowy.

                                                      § 8

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie ubezpieczony na następujący okres ..........................

2. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Leasingobiorcy. Leasingobiorca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia do dnia………………….

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został ubezpieczony na zasadach określonych w niniejszej umowie Leasingodawca ma prawo ubezpieczyć przedmiot umowy na koszt Leasingobiorcy.

                                                     § 9

1. Leasingobiorca może używać przedmiotu umowy i poszczególnych jego składników zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

2. Leasingodawca może kontrolowania stanu przedmiotu umowy i sposobu jego używania.

                                                    § 10

1. Leasingobiorca nie ma prawa oddać składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu umowy do używania innym podmiotom.

2. Leasingobiorca nie ma prawa bez zgody Leasingodawcy zbywać składników majątkowych przedmiotu umowy.

3. Leasingobiorca nie może bez zgody Leasingodawcy zastępować poszczególnych składników majątkowych innymi, o ile to umniejsza wartośc przedmiotu umowy.

4. Leasingobiorca może dokonywać ulepszeń bądź istotnych zmian w przedmiocie umowy tylko za zgodą Leasingodawcy.

                                                    § 11

Leasingodawca nie ma prawa zbywać osobom trzecim przedmiotu umowy w okresie jej trwania.

                                                   § 12

1. Leasingodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

-Leasingodawca zalega przynajmniej ............................... miesięcy z zapłatą rocznej należności,

-Leasingobiorca dokona zbycia składników majątkowych wbrew postanowieniom §10 pkt 2.

2. Leasingobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę z ......... wypowiedzeniem, przy czym okres ten upływa ...............

                                                   § 13

Leasingobiorcy nie przysługuje zwrot żadnych wpłaconych należności w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.

                                                   § 14

1. W chwili zapłacenia ostatniej raty łącznej należności Leasingodawca przeniesie na Leasingobiorcę własność przedmiotu umowy.

2. Przeniesienie własności nastąpi nie później niż ................................

                                                   § 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                     § 16

Umowa została sporządzona w ....................................... egzemplarzach, po ....................... dla każdej ze stron.

 

 

 

Leasingodawca                           Leasingobiorca

 

 

.....................................             .....................................