Umowa o wykonanie usług remontowych

 

Zawarta w dniu …………………….. r. w …………………………

pomiędzy

……………………….. zamieszkałym w ………………… przy ul. ……………………….,

zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

„…………………………” spółka jawna w …………………….przy ul. ………………………

KRS …………………. - reprezentowaną przez ……………………….. - wspólnika,

zwanym dalej Wykonawcą.

 

§1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w budynku mieszkalnym, należącym do Zleceniodawcy, położonym w …………………… przy ul. ……………………… następujące prace remontowe:

- gładzie gipsowe we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku,

- malowanie pomieszczeń w całym budynku,

- ułożenie glazury i terrakoty w łazience na I piętrze (zgodnie z załączonym planem)

- instalację nowych drzwi wejściowych

 

§2

Wykonawca rozpocznie prace w dniu ……………………………. r., a zakończy je nie później niż w dniu …………………….. r.

 

§3

Do czasu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, Zleceniodawca przygotuje lokal do przeprowadzenia prac remontowych - w szczególności opróżni remontowane pomieszczenia z mebli i dekoracji (w tym obrazów, karniszy, dywanów itp.).

 

§4

Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za prace remontowe ………………………. zł (słownie: …………………. złotych). Cena nie obejmuje materiałów potrzebnych do wykonania prac (w szczególności: farb, gipsu, cementu, klei, fug itp.), które na bieżąco będzie dostarczał Zleceniodawca.

 

§5

Zleceniodawca udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, a także wyda wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do prawidłowego przeprowadzenia prac remontowych.

 

§6

Zapłata nastąpi w ciągu ……….. dni od dnia otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy nr

……………………………………...

 

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

 

§8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 

§9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

…………………………               …………………………

Zleceniodawca            Wykonawca