UMOWA SPÓŁKI CICHEJ

 

 

Zawarta w dniu ………………….. w ………………………, pomiędzy:

 

1. ………………………….., synem …………………… i …………………., zamieszkałym w…………………, legitymującym się dowodem osobistym seria………….., numer……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………….., wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………….., pod numerem…………………………….. nazywaną dalej Przedsiębiorcą

 

a

 

2………………………………., synem …………………….i ………………….., zamieszkałym w ………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria……………., numer …………………., nazywanym dalej Wspólnikiem

 

 

§1

Na mocy niniejszej umowy Wspólnik zobowiązuje się wnieść do przedsiębiorstwa należącego do Przedsiębiorcy wkład pieniężny w kwocie ……………………, oraz wkład rzeczowy w postaci……………….., którego wartość strony ustalają na kwotę ………………… zł.

 

§2

Wspólnik uczestniczy w zyskach Przedsiębiorcy w wysokości ……..% zysku netto, natomiast nie uczestniczy w stratach Przedsiębiorcy.

 

§3

1.      Zyski Przedsiębiorcy będą określane na koniec roku kalendarzowego.

2.      Wspólnikowi jego udział w zyskach wypacany będzie do dnia 15 stycznia każdego roku.

3.      W pierwszym roku współpracy udział w zyskach Wspólnika będzie proporcjonalny do czasu trwania umowy.

 

§4

Wspólnik może przeglądać księgi i dokumenty Przedsiębiorcy, prowadzone na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§5

1.      Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach niniejszej umowy. Do informowania się nawzajem o swoich posunięciach jak również zobowiązują się nie podejmować żadnych działań, które mogą przynieść szkodę lub utrudnić działalność gospodarczą każdej ze stron.

2.      Odpowiednie zobowiązania będą obowiązywać strony w okresie 2 lat od dnia rozwiązania umowy.

 

§6

1.      Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może w dowolnym czasie rozwiązać umowę za ………….miesięcznym wypowiedzeniem.

2.      W wypadku naruszenia przez którąś ze stron zakazu przewidzianego w §5 druga strona może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3.      Umowa wygasa w wypadku:

1.      Zgodnego porozumienia stron,

2.      likwidacji lub zbycia przedsiębiorstwa przez Przedsiębiorcę,

3.      niewypłacalności Przedsiębiorcy,

4.      w razie śmierci, którejś ze stron

 

§7

1.       

1.       

1.      W wypadku rozwiązania umowy wspólnik ma prawo do zwrotu określonych w §1 składników majątku.

2.      Zwrot musi nastąpić najpóźniej 30 dni po rozwiązaniu umowy.

 

§8

Sądem właściwym do rozstrzygania spraw z niniejszej umowy będzie Sąd Rejonowy ………

 

§9

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy polskiego kodeksu cywilnego

 

§10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§11

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Przedsiębiorca                                         Wspólnik

...............................                              ..................................