Umowa przewozu

 

 

 

Zawarta w dniu …………………..

 

w ………………………,

 

 

 

pomiędzy:

 

1. ………………………….., córką …………………… i …………………., zamieszkałą w…………………,

 

legitymującą się dowodem osobistym seria…………..,  numer……………………,

 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą………………..,

 

wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………..,

 

pod numerem…………………………….. nazywaną dalej NADAWCĄ

 

a:

 

2………………………………., synem …………………….i ………………….., zamieszkałym w ………………………………,

 

legitymującym się dowodem osobistym seria……………., numer ………………….,

 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………………..,

 

wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………………………..

 

pod numerem……………………………, nazywanym dalej PRZEWOŹNIKIEM

 

 

 

§1

 

Przewoźnik w ramach przez siebie działalności gospodarczej, zobowiązuje się przewieźć towar należący do Nadawcy.

 

 

 

§2

 

Towar będzie przewożony w opakowaniach Nadawcy a waga jednego transportu nie będzie przekraczać 10 ton.

 

 

 

§3

 

1. Nadawca będzie zlecał Przewoźnikowi dwa razy w tygodniu przewozy na trasach przez siebie wyznaczonych.

 

2. Towar odbierany będzie zawsze z siedziby Nadawcy przy ul…………….

 

 

 

§4

 

Nadawca przygotuje ładunki pełnosamochodowe. W wypadku niewykorzystania ładowności Nadawca zapłaci należność za przewóz, jak za pełny ładunek.

 

 

 

§5

 

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu fizycznego towaru. W razie uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń towaru Przewoźnik może odmówić przyjęcia zlecenia.

 

 

 

§6

 

1. Przewoźnik zobowiązany jest wziąć pokwitowanie od odbiorcy towaru.

 

2. Na pokwitowaniu musi być podana ilość dostarczonego towaru. Za różnicę pomiędzy towarem załadowanym a wyładowanym odpowiada Przewoźnik.

 

 

 

§7

 

Przewoźnik odpowiada za ubytki towaru powstałe na skutek zamoknięcia, stłuczeń, uszkodzeń towaru i opakowań.

 

 

 

§8

 

1. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie liczone na podstawie tabel stosowanych przez Przewoźnika

 

2. Tabele stanowią załącznik do umowy

 

3. O każdorazowej zmianie opłat przewidzianych w tabelach Przewoźnik musi powiadomić Nadawcę.

 

 

 

§9

 

1. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Przewoźnika prowadzony w Banku ………………….., o numerze ………………………

 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie doręczonej faktury do końca miesiąca kalendarzowego.

 

 

 

§10

 

1. Umowę zawarto na okres 2 lat.

 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę.

 

3. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

 

4. Wypowiedzenie trzeba składać na koniec miesiąca kalendarzowego

 

 

 

§11

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

 

 

 

§12

 

1. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Wypowiedzenie umowy trzeba składać na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 

 

§13

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

Nadawca                  Przewoźnik

 

 

 

…………………………… ………………………..