……………………. dnia ……….. r.

(miejscowość i data)

 

 

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(imię i nazwisko oraz adres zamawiający)


 


 …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

(imię i nazwisko oraz adres przyjmującego zamówienie)

 


 

WEZWANIE DO USUNIĘCIA WAD DZIEŁA

Zgodnie z art. 636 kodeksu cywilnego wzywam Pana/Panią jako przyjmującego zamówienie na podstawie umowy o dzieło nr ………………………….. z dnia …………………… r. do usunięcia wad dzieła.

Dzieło ma następujące wady:

  1. …………………………………………………

  2. …………………………………………………

  3. …………………………………………………

 

Jeżeli wady nie zostaną usunięte do dnia………………………….. zastrzegam sobie prawo,

 do odstąpienia od umowy nr ………………… z dnia ……………... r. albo wykonania dzieła na Pana/Pani rachunek.

 

Z poważaniem

…………………………………

(Podpis zamawiającego)

 

Niniejsze wypowiedzenie otrzymałem dnia ……………….. r.

………………………………………..

(Podpis przyjmującego zamówienie)