Umowa sprzedaży samochodu

 

 

 

zawarta w dniu ……………………………..

 

pomiędzy:

 

…………………………………………………………………………………………….………..

 

(dane osobowe, w tym adres zamieszkania, nr dowodu osobistego itp.)

 

zwanym SPRZEDAWCĄ

 

a

 

…………………………………………………………………………………………….………..

 

(dane osobowe, w tym adres zamieszkania, nr dowodu osobistego itp.)

 

zwanym dalej KUPUJĄCYM

 

 

 

§ 1

 

1.      Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego (marka, kolor, rocznik, numer rejestracyjny, nr silnika, przebieg itp. ).

 

2.      Sprzedawca oświadcza, że opisany w punkcie 1 samochód jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako dobry.

 

3.      Sprzedawca oświadcza ponadto, że opisany w pkt 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.

 

4.      Sprzedawca oświadcza, że ……………………………………………………………..……….

 

 

 

§ 2

 

1.      Kupujący oświadcza, że samochód określony w pkt 1 § 1 umowy widział, a także dokonał jego wnikliwego przeglądu technicznego osobiście i w autoryzowanym warsztacie …………………………………………………………………………………………..………

 

2.      Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, jak i także jego wyglądu.

 

 

 

§ 3

 

1.      Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 pkt 1 za cenę …….zł.

 

2.      Potwierdzenie uiszczenia ceny będzie poświadczone pokwitowaniem na podstawie potwierdzonego przelewu. Z tytułu niezapłaconej w terminie raty naliczane będą odsetki umowne w wyskości …….... proc. w skali roku.

 

3.      Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

 

4.      Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwa komplety kluczyków. Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi oraz wykaz autoryzowanych stacji i serwisów.

 

 

 

§ 4

 

1.      Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

 

2.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

 

3.      W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

 

4.      Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd w Sopocie.

 

5.      Załączniki do umowy stanowią integralna jej część.

 

 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

 

 

 

 

 

 

 

SPRZEDAWCA                KUPUJĄCY

 

………………………………     ………………………………