UMOWA SPRZEDAŻY KOMISOWEJ

 

 

 

Zawarta w dniu ………………….. w ………………………,

 

pomiędzy:

 

 

 

1. ………………………….., synem …………………… i …………………., zamieszkałym w…………………,

 

   legitymującym się dowodem osobistym seria………….., numer……………………,

 

   prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………..,

 

   wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………..,

 

   pod numerem…………………………….. nazywaną dalej KOMISANTEM

 

 

 

 a:

 

 

 

2.………………………………., synem …………………….i ………………….., zamieszkałym w ………………………………,

 

   legitymującym się dowodem osobistym seria……………., numer ………………….,

 

   nazywanym dalej KOMITENTEM

 

 

 

 

 

§1

 

  Komisant, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

 

  zobowiązuje się do sprzedaży na zasadach komisu otrzymanych od komitenta przedmiotów:

 

1. ……………………………………………,

 

2. ……………………………………………,

 

3. …………………………………………….

 

 

 

§2

 

  Komitent oświadcza, że oddane w komis rzeczy stanowią jego własność i nie posiadają wad fizycznych i prawnych.

 

 

 

§3

 

1. Cenę sprzedaży przedmiotów opisanych w umowie strony ustalają na:

 

1.      ……………………….- ……… zł

 

2.      ……………………….-………..zł

 

3.      ……………………….-………..zł

 

2. Komisant może sprzedać przedmioty po cenach wyższych. Nie może jednak stosować cen,

 

   które hamowałyby sprzedaż i naruszały interesy komitenta.

 

 

 

§4

 

1. Komitent zobowiązuje się zapłacić komisantowi prowizję wysokości ……………% ceny sprzedaży.

 

2. Prowizja będzie płatna przy wypłacaniu komitentowi ceny w gotówce.

 

 

 

§5

 

Komitent może obniżyć ustalone w §3 ceny o ………..% w wypadku gdyby nie sprzedał,

 

określonych w §1 przedmiotów w ciągu …………. miesięcy.

 

 

 

§6

 

1. W razie niesprzedania przedmiotów w ciągu ……………. miesięcy komisant wezwie komitenta do odbioru przedmiotów

 

     w ciągu …………….. dni.

 

2. Jeżeli komitent nie odbierze towaru w terminie określonym w §6.1 niniejszej umowy

 

    komisant odeśle towar komitentowi na jego rachunek i ryzyko.

 

 

 

§7

 

1.W sytuacji określonej w §6 niniejszej umowy komisantowi należy się połowa prowizji określonej w §4.1 niniejszej umowy.

 

2. W tym wypadku prowizja będzie płatna w terminie 14 dni od dnia odbioru przedmiotów na rachunek bankowy komisanta

 

   prowadzony w       banku…………………., o numerze………………………………..

 

 

 

§8

 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

 

 

 

§9

 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

§10

 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane w drodze mediacji.

 

2. Gdyby w drodze mediacji nie udało się rozwiązać sporu właściwy dla rozstrzygania sporów z niniejszej umowy będzie

 

   Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

 

 

 

§11

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

Komisant                  Komitent

 

 

 

……………………..          …….………………