Umowa użyczenia

 

 

 

zawarta w ............. dnia .............

 

między

 

......................................................, z siedzibą w ................................, ul. .................................,

 

nr NIP......................., nr REGON ..........................., wpisaną do KRS pod nr ...........................,

 

w imieniu której działa: .............................................................................................,

 

zwanym dalej Użyczającym, z jednej strony,

 

a

 

............................................., ur. ............................... w ……………….….....................,

 

zam. w ..........................., ul. ..............................., nr PESEL ............................,

 

legitymującym się dowodem osobistym o serii .................. nr ..............................,

 

zwanym dalej Biorącym do używania, z drugiej strony,

 

o następującej treści:

 

 

 

§ 1

 

Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania .................................

 

 

 

§ 2

 

Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.

 

 

 

§ 3

 

Umowa zostaje zawarta na okres .............................................................................................. .

 

 

 

§ 4

 

Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy już odebrał

 

oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma ona z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

 

 

§ 5

 

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.

 

 

§ 6

 

Korzystanie z przedmiotu umowy dozwolone jest wyłącznie na terenie kraju.

 

 

§ 7

 

1.      Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia Biorący do używania prowadzi na własny koszt oraz zwróci przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

 

2.      Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.

 

 

§ 8

 

Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania jest obowiązany zwrócić ...................................................

 

do siedziby Użyczającego.

 

 

§ 9

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

.............................              ...............................

 

Użyczający                             Biorący do używania