UMOWA UGODY

 

 

 

                                                                                                                                    zawarta w …………………. 

 

                                                                                                                                           w dniu ........

 

 

 

pomiędzy:

 

1.      .................., z siedzibą................, zarejestrowaną w .................... (KRS lub ewidencja działalności gospodarczej), reprezentowaną przez ............, zwaną dalej Wierzycielem i:

 

2.      ……………………….. …. zamieszkałym w …………….. przy ul. …………………….. zwany dalej Dłużnikiem

 

§ 1

 

1.      Dłużnik potwierdza niniejszym, iż zobowiązuje się zapłacić wierzycielowi kwotę ……………… zł (………………………. złotych) z tytułu wierzytelności Wierzyciela wobec …………………….

 

2.      Dłużnik zobowiązuje się, a Wierzyciel wyraża na to zgodę, spłacić ww. wierzytelność w …………………. ratach miesięcznych, płatnych w następujących terminach i wysokościach kwot:

 

1.      pierwsza rata w wysokości …………………. zł (………………… złotych) płatna do dnia ………………………………

 

2.      druga rata w wysokości ……………………. zł (……………….. złotych) płatna do dnia ………………………………….

 

3.      trzecia rata w wysokości ……………………… zł (………………………. złotych) płatna do dnia ……………………………

 

4.      czwarta rata w wysokości ………………………… zł (……………………… złotych) płatna do dnia ……………………………

 

5.      piąta rata w wysokości ……………………… zł (………………………….. złotych) płatna do dnia ……………………………

 

6.      szósta rata w wysokości ……………………..... zł (………………………………. złotych) płatna do dnia ………………………………….

 

 

 

§ 2

 

1.      Celem zabezpieczenia prawidłowej spłaty wierzytelności wskazanej w § 1.1 Dłużnik wręczy Wierzycielowi sześć weksli z osobistego wystawienia Dłużnika.

 

2.      Kwoty wyżej wymienionych weksli będą równe kwotom poszczególnych rat określonych w § 1 pkt 2.

 

3.      Spłata każdej kolejnej raty miesięcznej powoduje zobowiązanie Wierzyciela do niezwłocznego wydania Dłużnikowi jednego z weksli. Wydanie nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po dokonaniu wpłaty raty zobowiązania przez Dłużnika.

 

4.      Uchylenie się Wierzyciela od wykonania obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie pozostałej do spłaty części wierzytelności.

 

 

 

§ 3

 

1.      Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie niniejszej umowy oznaczać będzie zaspokojenie wszelkich roszczeń istniejących lub mogących zaistnieć pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem.

 

§ 4

 

1.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

2.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskie

 

 

 

............................                          ................................