UMOWA DZIERŻAWY

  

zawarta dnia w

 pomiędzy:

 Panem/ią

zam. w

 legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)

( lub)

z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

reprezentowaną przez:

 1. ,

 2. ,

 zwanym dalej: "Wydzierżawiającym"

 a

 Panem/ią

 zam. w

 legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

 (lub)

 z siedzibą w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

 reprezentowaną przez:

 1.

 2.

 zwanym dalej: "Dzierżawcą"

    § 1

 Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem (opis urządzenia) rok prod. nr seryjny i przedmiotowe urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.

    § 2

 Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu określonego w § 1, który przyjmuje w dzierżawę z dniem zawarcia umowy.

     § 3

 Umowa zostaje zawarta na okres miesięcy / lat.

 (lub)

 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

     § 4

 Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego.

    § 5

 Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy oraz zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich napraw i remontów, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy.

  

  § 6

 Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy, ani nie obciążać go prawami osób trzecich, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

 W razie naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania okresów wypowiedzenia.

  

  § 7 

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

  

 § 8

 Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości (słownie ) miesięcznie.

 Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia każdego miesiąca, przelewem bankowym na rachunek Wydzierżawiającego, prowadzony przez (nazwa Banku) , o numerze: .

 Za datę dokonania płatności uznaje się dokonanie przez Dzierżawcę nieodwołalnego polecenia przelewu bankowego.

  

§ 9

 Tytułem zabezpieczenia praw Wydzierżawiającego wynikających z niniejszej umowy Dzierżawca wniesie na rachunek Wydzierżawiającego kaucję w wysokości zł (słownie ) zł. Kaucja będzie zwrócona Dzierżawcy po zakończeniu umowy, po potrąceniu z niej ewentualnych należności czynszowych bądź kosztów naprawy sprzętu.

  

  § 10

 Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

  

 § 11

 Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za pełne okresy płatności lub narusza inne istotne postanowienia umowy.

  

§ 12

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd .

  

§ 13

  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

  

§ 14

 Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze stron.

  

____________________                                                       _____________________

  

Dzierżawca                                                                                    Wydzierżawiający